Llicència de gual i contragual

Llicència de gual i contragual

Sol·licitud de llicència per a l'ús restringit de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui a edificis o obres. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona.

Preu
Segons ordenances municipals.

Documentació a aportar
-Dos plànols de l'emplaçament a escala 1:500.
-Fotocòpia del DNI, CIF o permís de residència del titular.
-En cas d'habitatges, fotocòpia del títol de propietat o del contracte de lloguer.
-En cas d'empresa, fotocòpia del NIF de la societat, fotocòpia de les escriptures i dels poders de constitució de la societat; si qui fa el tràmit no és la persona interessada, haurà d'aportar autorització escrita de l'administrador o apoderat, fotocòpia del DNI del representant i de l'apoderat.
-En cas de local comercial: fotocòpia de la llicència d'activitat.
-En cas de gual d'edificis, fotocòpia de la llicència de l'activitat per a l'ús del local o recinte.
-En cas de gual per accés a obres, fotocòpia de la llicència d'obres.

Termini de resolució
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Canals de tramitació

Model per descàrrega
Tràmit en línia

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat