Queixes, suggeriments i propostes

Queixes, suggeriments i propostes

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament.

Àrea que tramita
Serveis interns.

Classificació temàtica
Atenció a la ciutadania.

Qui el pot demanar
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Període de l’any en què es pot demanar
Durant tot l'any.

Termini de la sol·licitud
No n'hi ha.

Requisits previs
No cal complir cap requisit específic.

Preu
Sense cost.

Documentació a aportar
No cal aportar documentació.

Impresos del tràmit
Documentació complementària que considereu pertinent.

Normativa
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Termini de resolució
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Canals de tramitació

Model per descàrrega
Tràmit en línia

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat