Bonificació quota assitència curs 2017-2018

Per aquest curs 2017-2018 la subvenció que es donarà per empadronat serà de 20€ per cada nen/mensualitat, la qual es dóna per diferenciar els alumnes de la vila dels de fora vila. La resta de la partida de subvenció a les famílies es repartirà segons la renda i número de membres de les famílies amb els criteris que estan en l’article 4rt de bonificacions de l’ordenança fiscal.

Les bonificacions establertes són:

Grup de rendes Grup 1: percepció de 30€ de bonificació per rendes anuals de la unitat familiar iguals i inferiors a... Grup 2: percepció de 15€ de bonificació per rendes anuals unitat de la familiar iguals i inferiors a...
Famílies de 2 membres 17.377,00€ 21.721,25€
Famílies de 3 membres 22.820,00€ 28.525,00€
Famílies de 4 membres 27.069,00€ 33.836,25€
Famílies de 5 membres 30.717,00€ 38.396,25€
Famílies de 6 membres 34.241,00€ 42.801,25€
Famílies de 7 membres 37.576,00€ 46.970,00€
Famílies de 8 membres 40.882,00€ 51.102,50€


No s’aplicarà cap altre exempció, bonificació, ni reducció per la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquest preu públic.

La primera bonificació serà acumulable amb la segona.

El pagament de la bonificació concedida es durà a terme amb efecte retroactiu.

En el cas que els beneficiaris de la bonificació obtinguin d’altres entitats subvencions per reduir el cost del preu públic de Llar d’Infants, es reduirà l’import total de la bonificació per l'import equivalent a la quantia subvencionada.

Per l’obtenció de la subvenció el beneficiari haurà d’estar al corrent amb les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Montbrió del Camp.

Aquestes bonificacions tindran com a límit quantitatiu global l’import que es prevegi a la partida pressupostària corresponent.

Les sol·licituds poden ser entregades a la Llar d’Infants o les oficines municipals de l’Ajuntament.

Documents relacionats:

Whatsapp Sol·licitud bonificació quota mensual (Pdf, 621 Kb)

© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat